25 Mayıs 2014 Pazar

~ MİRÂÇ ~
~ MİRÂÇ ~

İsrâ... «Gece giden»... Kur’ân'da ismi;

Bir yolcu... İsrâ...

Zamandan, mekândan âzattır cismi;

İlâhî ibrâ...

Seven, sevilenle buluşmak diler;

En mahrem meclis...

«Geceleyin beni alıp gittiler...»

Ne güzel hadîs!..

... Çıktı, çıktı... Ahenk ahenk merdiven...

Her katta bir iş...

Döndürüp yıldızlar üstünde düven,

Kat kat yükseliş...


Yanında Cebrâil, altında Burak,

O yere vardı.

O yerde, son nokta, son iz, son durak,

Bir ağaç vardı.


Melek dedi: «Burda tamam sınırım;

Ve akıl tamam!

Davranmak istersem yanar kalırım!

Kıpırdayamam!»


Sordu: «Artık nasıl erişmek kabil?

Yok mu bir destek?...»

Kendini aşka sal, dedi Cebrâil;

Aşk erdirir tek...


Aşka teslim oldu. Nurdan çağlayan...

Engelsiz geçit...

Her kayıttan uzak, O’nu bağlayan,

Allah’a şahit...


O erişti, nasıl erişsin tabir?..

Had ötesi had...

Bir O, tek kul, bir de sayı üstü BİR

Allah ki, Ehad...

~NECİP FAZIL KISAKÜREK~

________________________________________________

Mi’raç Gecesi yapılacak ibadetler...

http://kalpten-kalbe-yol.blogspot.com.tr/2013/06/mirac-gecesi.html

Kandilimiz Mübarek Olsun... Selam ve Dua ile...
9 Mayıs 2014 Cuma

~ İMANIN DEVAMININ ŞARTLARI ~Dünyada insan için birinci derecede lüzumlu olan imandır. Her insan iman etmek ve bu imanı âhirete götürmekle mükelleftir. Bunun için de, bütün müminlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi lâzımdır:

Gaybe inanmak. Gayb, beş duyu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi.

Helâlin helâl olduğuna inanmak. Yâni helâl şeylere haram dememek.

Haramın haram olduğuna inanmak. Yâni haram olan şeylere helâl dememek. Meselâ: Bira dahil alkollü içkilere, faize ve diğer haram olan şeylere helâl dememek.

Dâima Allâh'dan korkmak.

Mukaddesâta (İslam'ın mukaddes saydığı şeylere) hürmetkâr olup hafife almaktan kaçınmak.

Allâh'ın rahmetinden ümidini kesmemek.

Kâfiri kâfir bilmek, mü'mini mü'min bilmek. Meselâ: Bir kimse, sözle, yazıyla veya fiilen din düşmanlığı yapan birine müslüman dese dinden çıkar.

Ayrıca, dine hizmet eden ve dini yaymaya çalışan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çıkmış olur.

Allâh'a mekân izâfe etmemek. Meselâ, Allâh göktedir demek insanı dinden çıkarır.

Kur'ân'a şüphesiz inanmak. Meselâ, Kur'anın eksik veya fazla olduğunu söylemek, Cebrâil hata etti demek, insanı dinden çıkarır.

                                                    ~ Hasan Arıkan - Muhtasar ilmihal ~


Cuma'mız Mübarek Olsun...


7 Mayıs 2014 Çarşamba

~ KIRK, ELLİ, ALTMIŞ, YETMİŞ… YAŞIN İKRAMLARI ~
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Bir kimse Müslüman olarak kırk yaşına vardığında Allâh ondan üç türlü belâyı kaldırır: delilik, cüzzâm ve baras (alaca).

Bir kul Müslüman olarak elli yaşına erdiğinde günahlarını hafifletir.

Bir kul Müslüman olarak altmış yaşına geldiğinde Allâh ona inâbeyi (gafletten zikre dönmeyi) ihsân eder.

Bir kul Müslüman olarak yetmiş yaşına erdiğinde semâda meleklerine sevdirir.

Bir kul Müslüman olarak seksen yaşına geldiğinde sadece hasenatı, sevapları yazılır, günah yazılmaz.

Bir kul Müslüman olarak doksan yaşına erdiğinde geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, ve “Esîrullâh fi’l-arz: yeryüzünde Allâh’ın esîri” diye isimlendirilir, âilesine şefaat hakkı verilir.”

~ Marifetü’l Hısâli’l-Mükeffire,İbn-i Hâcer ~
1 Mayıs 2014 Perşembe

REGÂİB GECESİ VE BU GECEDE YAPILACAK İBÂDETLERReceb-i Şerîfin ilk cuma gecesi, yani bu gece Regâib Gecesi'dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır.

Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek'at Hâcet namazı kılınır. İki rek'atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha'dan sonra her rek'atte 3 İnnâ enzelnâhü... ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiye şudur:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n- nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihı ve sahbihı ve sellim."

Secdede 70 defa "Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l- melâiketi ve'r-Rûh" okunur. 


Secdeden kalkıp bir defa "Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke ente'l-e'azzü'l-ekrem." okunur.

Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa "Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l-melâiketi ve'r-Rûh" okunur.

Secdeden sonra duâ edilir. Duâda Allâh'a şu şekilde ilticâ etmelidir: "Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şa'bâne ve belliğnâ Ramazân." 

Regâib Gecesi'nden sonraki gündüzde, yani cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rek'atte bir selâm verilerek 4 rek'at teşekkür namazı kılınır. 

Her rek'atte 1 Fâtiha, 
7 Âyetü'l-Kürsî, 
5 İhlâs-ı şerîf, 
5 Kul eûzü birabbi'l-felak, 
5 Kul eûzü birabbi'n-nâs sûreleri okunur. 

Namazdan sonra 25 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l- aliyyi'l-azîmi'l-kebîri'l-müteâl", 25 defa
"Estağfirullâhe'l-azîm ve etûbü ileyk" diyerek istiğfâr ve sonra da duâ edilir. 
(Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)
_________________________________________

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifâdenlerden olmamız duasıyla, Regaib Kandilimiz Mübarek Olsun.
~ Selâm ve Dua İle ~

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبلغنا رَمَضَانَ

“Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şâ’ban ve belliğna Ramazan.”